gunupur bhala lage

ଭଲ ଲାେଗ ଗୁଣପୁର

ଭଲ ଲାେଗ ଗୁଣପୁର ପୁଣି ତାର ପାହାଡ ସବ#ଜ ବନାନୀ
ଭଲ ଲେଗ ନଦୀ ନାଳ ପୁଣ$ ରା#ା, ରା#ା କେଡ ପଲ#ୀର ଗହଳି |

ବଣ ପାହାଡ େଘରା େଛାଟ େଛାଟ ଆଦିବାସୀ ଗଁା, ଆଉ େସ ଗଁାର ବନବାସୀ ମଣିଷ
େସ ଗଁା ମଣିଷମାେନ ନାଚି ଗାଈ କର#ଥା&ି ଜୀବନ ସରସ ||

ପୁରେବ ଦିେଶ ରାେମ%ର ପ”ିେମ ନୀଳକ% ସେତ ଅତି ମେନାହର
ଭଲ ଲାେଗ େଦଖିବାକ( ବାଲାଜୀ ମଂଦିର !ାଚୀନ କୀତି%ରାଜୀ ବଡ ମ”ିର ଶି#କଳା |

ଭଲ ଲାେଗ ଦରଶେନ ମାନିେକ’ରୀ ପୀେଠ ପୀଠଧା&ୀ ମାଂକ ମୁରତି
ତା ଥେର କରବାଂକ !ାଦଶ ଜେୟାତିରଲିଂଗ ||

ଭଲ ଲାେଗ ଯିବା ପାଇଁ ମାଛଡ଼ିଆ ପୀେଠ ଭୀମଶଂକର
େକେତ କୀତି% େକେତ େଶାଭା ଭରପୂର |

Leave a Reply